Общи условия на играта „Снимка с Джорджо“

I. Общи разпоредби

1. Тази игра се организира и провежда от Вас Метал ЕООД, ЕИК 831853068, като Организатор и Изпълнител, гр. София, ул.Якубица № 19.
2. Периоди на Играта от 23.07 – 23.08.2017 г. до 23:59:59 часа.
3. Участието в играта не е обвързано с покупка.
4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с постоянно местожителство на територията на Република България, на възраст над 18 години
5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

II. Механизъм на Играта

6. За да се включи в Играта, участникът трябва да си направи снимка с муфлона в хидропарк „Вятърните Мелници“ и да я качи като коментар под публикацията намираща се на уеб адрес: https://www.facebook.com/melnicite/photos/a.1394488877440290.1073741829.1394379617451216/1823373264551847/?type=3&theater.

III. Награди

7. Всички включили се в играта участват в томбола за една нощувка за двама в хидропарк „Вятърните Мелници“.
8. Наградите ще бъдат раздадени на следния принцип – до 23:59:59 часа на 23.08.2017 г. ще бъде изтеглен, на случаен принцип, използвайки уеб страницата www.random.org, един печеливш.
9. Наградата може да бъде получена на място в хидропарк „Вятърните Мелници“, в срок от две седмици след тегленето на победителя.
10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
11. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.
12. За да се възползва от наградата си, спечелилият трябва да се легитимира при получаване на наградата.
13. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на www.facebook.com/melnicite.
14. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 13, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
15. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
16. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
17. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.
18. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите правила на промоцията от страна на участника.
19. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство, както и връзки към техните профили.
20. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.
21. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същата се предоставя съгласно условията на нейния производител/разпространител.
22. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
23. Участия, които не отговарят на условията ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
24. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.
25. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
26. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.
27. В играта имат право да участват, но НЯМАТ право да спечелят награда всички служители на Организатора, както и техни близки и роднини.