COVID-19

Световната пандемия от новия коронавирус изправи множество предприятия пред нови предизвикателства, за които е нужен гъвкав подход.

Вятърните мелници ООД участва в процедура  BG16RFOP002-2.089-0540-C01 , Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19 по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Дружеството беше одобрено и получи финансова помощ в максимален размер от 50 000 лв. Безвъзмездната финансова помощ представлява помощ под формата на преки, безвъзмездни средства.

Главна цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 чрез осигуряване на оперативен капитал. В резултат на получената финансова помощ ще се постигне положителен ефект за дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места. Началото на проекта беше дадено на 15.10.2021 г.

0001.jpg